Verandering mobiliteit in ‘corona tijd’ en daarna

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft onderzoek gedaan naar de veranderde mobiliteit door de coronacrisis en de mogelijk blijvende effecten daarvan.

“Een aanzienlijk deel van de Nederlanders verwacht dat hun reisgedrag en hun werksituatie blijvend verandert door de coronacrisis. Een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken en een derde van mensen die vaker op afstand vergaderen, verwacht dit in de toekomst te blijven doen. Ook denkt één op de vijf Nederlanders vaker te gaan lopen of de fiets te pakken.”

KiM nieuwsbericht d.d. 20 april 2020

Verandering mobiliteit door Coronacrisis

Het zal niemand verrassen dat de coronacrisis gezorgd heeft voor een aanzienlijke verandering in de mobiliteit. In haar rapport beschrijft het KiM de effecten van de coronacrisis op het mobiliteitsgedrag en de mobiliteitsbeleving. Hiertoe hebben zij ruim 2.000 Nederlanders geënquêteerd.

De belangrijkste bevindingen van het KiM zijn:

 • het aandeel mensen dat op een gemiddelde dag niet naar buiten gaat is gestegen van +/- 20% naar +/- 50%
 • wie wel naar buiten gaat, gaat relatief vaak een stukje wandelen of fietsen of de hond uitlaten
 • in vergelijking met vóór de coronacrisis is het aantal verplaatsingen en de in totaal afgelegde afstand aanzienlijk afgenomen (respectievelijk circa 55% en 68%)
 • het aantal ‘loopverplaatsingen’ is minder sterk afgenomen waardoor het aandeel lopen relatief toegenomen is
 • momenteel wordt het openbaar vervoer veel negatiever beoordeeld dan vóór de coronacrisis
 • mensen maken op dit moment liever gebruik van individueel vervoer
 • ongeveer 80% van de mensen verwacht na de coronacrisis de vervoerswijze van daarvoor weer te hervatten
 • ongeveer 20% verwacht wel meer te gaan lopen en fietsen en ongeveer 20% denkt minder te gaan vliegen

Personenvervoer aanzienlijk gedaald, vrachtverkeer blijft stabiel

Uit de verkeersgegevens van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, blijkt dat het personenvervoer op het hoofdweggennet en op het onderliggende wegennet aanzienlijk gedaald is sinds het in werking treden van de stringente maatregelen in maart.

Het vrachtverkeer laat een ander beeld zien, in sommige provincies ziet de NDW zelfs stijgingen (de spreiding binnen de provincies is wel groter). De terugval in verkeersintensiteit, het aantal voertuigen per uur, is dus vooral opgetreden bij het personenvervoer.

Belangrijkste onzekerheden in de huidige ‘corona tijd’

In haar publicatie Scenario’s voor de economische gevolgen van de coronacrisis zet het Centraal Planbureau (CPB) de onzekerheden op een rij:

 • de belangrijkste onzekere factor is het verloop van de pandemie zelf en welke maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan
 • daarnaast is het onzeker in welke mate de economie geraakt wordt door de contactbeperkingen en in welk mate ze zich kan aanpassen
 • een laatste onzekerheid is de mate waarin de economische steunmaatregelen in binnen- en buitenland effectief zijn

Het CPB schets in haar publicatie een viertal scenario’s, op basis van het doorlopen van de corona maatregelen voor 3, 6 en 12 maanden, maar geeft daarbij aan dat welk scenario het ook wordt, er in alle gevallen een recessie in 2020 zal optreden. De diepte en duur daarvan is afhankelijk van wat er daadwerkelijk zal gebeuren.

Recessie onvermijdelijk

Het CPB verwacht dat een recessie onvermijdelijk is omdat de terugval in economische activiteit en in de wereldhandel op de korte termijn zo groot is.

“Zeker in maart en in het tweede kwartaal zal de economie hard getroffen worden door de contactbeperkende maatregelen.

Hoewel het nog moeilijk in te schatten is hoe groot de terugval in de economie op dit moment is, lijkt een terugval met 10-15% in het tweede kwartaal van 2020 waarschijnlijk.

Zelfs in het meest gunstige scenario, waarin de economie sterk aantrekt in het derde kwartaal, krimpt de economie met ruim 1% in 2020, terwijl we in het Centraal Economisch Plan nog uitgingen van een groei van 1,4%. De diepte van de recessie in 2020 varieert van ongeveer 1 tot 8%.

De variatie in uitkomsten voor 2021 is nog groter, van inhaalgroei van bijna 4% tot een aanhoudende krimp met bijna 3%.”

uit Scenario’s voor de economische gevolgen van de coronacrisis van het CPB

Andere factoren die de mobiliteit beïnvloeden

Het is onbekend in hoeverre andere factoren de mobiliteit langdurig zullen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken en online vergaderen, zal dat beklijven en ook in de toekomst veel vaker gedaan worden? En zullen meer mensen dan voorheen liever in de auto stappen in plaats van in het openbaar vervoer? We zullen het moeten afwachten.